Serveis externs

Les treballadores de la neteja, de reprografia, de les cafeteries i de seguretat de la universitat són igual de necessàries per al bon funcionament d’aquesta com tota la resta de personal docent, investigador, d’administració i de serveis que ja avui en dia són interns a la universitat. El fet que aquests serveis, que són considerats necessaris però no essencials per part de la direcció, es subcontractin a empreses externes provoca dos conseqüències negatives per a la comunitat universitària.

En primer lloc, i com a conseqüència més greu, aquestes treballadores estan sotmeses a convenis laborals molt més precaris, amb condicions més opaques i amb menys capacitat d’organitzar-se que la resta de treballadores. El caràcter privat d’aquests serveis fan que collin al màxim a les seves treballadores així com minimitzin la seva qualitat per tal de ser competitius en el seu àmbit.

Per altra banda, no cal oblidar que serveis com la cafeteria i la reprografia són una font d’ingressos que venen directament d’estudiants i treballadors i que estem donant a aquestes empreses quan podrien ser una font de finançament més per a la universitat.

Demandem, doncs, les següents mesures de mínims a la Universitat Pompeu Fabra sobre els serveis actualment externalitzats:

  1. Internalització a la universitat dels serveis externs d’empreses sense canvi de plantilla 
  2. Ús dels beneficis obtinguts com a font de finançament de la universitat.